نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 56,738,867 تومان (22 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 47,191,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

6 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

12 روز قبل: ناشناس 14,967 تومان (نذر پوشاک)

33 روز قبل: حمید رضا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

42 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

43 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

44 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

47 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

48 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

48 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

119 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

185 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

186 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

189 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

192 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

195 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

198 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

198 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

200 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

201 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

203 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

204 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

209 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

213 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

213 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

218 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

218 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

219 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

219 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

220 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

220 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

221 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

223 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

226 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

226 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

227 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

228 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

231 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

232 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

238 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

243 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

244 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

249 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

251 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

254 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

257 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

257 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

261 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

262 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

264 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

265 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

266 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

266 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

267 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

270 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

272 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

273 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

274 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

277 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

277 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

278 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

279 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

280 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

281 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

281 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

282 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

284 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

285 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

303 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

321 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

348 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

384 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

418 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

607 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

611 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

635 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

637 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

638 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

638 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

638 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

639 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

640 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

640 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

640 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

641 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

644 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

644 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

645 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

645 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

646 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

647 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

648 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

648 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

648 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

648 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

649 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

650 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

651 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

651 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

651 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

653 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

653 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

653 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

653 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

653 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

743 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

1098 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

233 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
242 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
303 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
319 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
612 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
704 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام