نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 56,546,900 تومان (12 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 47,191,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

67 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

68 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

73 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

74 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

74 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

79 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

79 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

82 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

86 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

91 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

95 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

95 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

100 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

100 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

100 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

101 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

102 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

102 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

103 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

103 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

103 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

104 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

107 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

108 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

108 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

110 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

113 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

114 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

120 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

124 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

126 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

131 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

133 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

133 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

135 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

139 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

139 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

140 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

140 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

143 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

144 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

146 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

146 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

147 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

147 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

147 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

148 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

149 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

149 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

152 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

154 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

156 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

156 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

156 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

156 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

156 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

158 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

158 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

159 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

159 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

160 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

160 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

160 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

160 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

161 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

162 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

162 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

163 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

163 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

163 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

163 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

163 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

164 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

164 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

166 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

167 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

184 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

203 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

230 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

266 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

299 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

489 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

493 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

516 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

519 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

520 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

520 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

520 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

521 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

522 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

522 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

522 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

523 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

525 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

526 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

526 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

527 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

528 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

529 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

531 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

531 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

532 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

533 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

533 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

535 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

535 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

535 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

535 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

535 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

624 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

980 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

114 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
184 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
494 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
585 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام