نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 57,288,867 تومان (56 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 55,691,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

10 روز قبل: لیلا شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

24 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

24 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

29 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

30 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

33 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

37 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

47 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

53 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

57 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

61 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

65 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

71 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

71 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

72 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر پوشاک)

79 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

81 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

82 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

82 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

100 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پوشاک)

117 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

275 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر پوشاک)

288 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

310 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم و مادرم 20,000 تومان (نذر پوشاک)

321 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پوشاک)

321 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

324 روز قبل: ناشناس به نیابت جلالی نیا 5,000 تومان (نذر پوشاک)

325 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدرم 10,000 تومان (نذر پوشاک)

357 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر پوشاک)

366 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

380 روز قبل: ناشناس 14,967 تومان (نذر پوشاک)

400 روز قبل: حمید رضا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

410 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

411 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

412 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

413 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

414 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

415 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

415 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

487 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

552 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

553 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

556 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

559 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

559 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

559 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

563 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

565 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

565 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

567 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

568 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

570 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

571 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

577 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

580 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

581 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

585 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

585 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

586 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

586 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

587 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

587 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

588 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

588 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

588 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

588 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

590 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

593 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

593 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

594 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

595 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

598 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

599 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

605 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

610 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

611 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

616 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

618 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

618 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

621 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

624 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

624 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

625 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

625 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

628 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

629 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

632 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

632 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

632 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

632 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

633 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

633 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

634 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

634 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

634 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

637 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

639 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

639 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

639 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

639 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

640 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

641 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

641 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

642 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

642 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

642 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

644 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

644 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

644 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

644 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

645 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

645 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

645 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

646 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

646 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

646 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

648 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

649 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

651 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

652 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

670 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

688 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

715 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

751 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

785 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

974 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

978 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1002 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1005 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1005 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1005 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1005 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1007 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1007 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1007 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1007 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1011 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1011 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1012 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1013 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1013 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1014 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1015 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1015 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1015 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1015 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1016 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1017 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1018 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1018 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1018 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1020 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1020 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1020 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1020 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1020 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1110 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

1465 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

600 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 8,500,000 تومان
600 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
609 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
670 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
686 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
979 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
1071 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام