نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 56,848,867 تومان (32 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 55,691,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

15 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر پوشاک)

27 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

50 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم و مادرم 20,000 تومان (نذر پوشاک)

60 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پوشاک)

60 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

63 روز قبل: ناشناس به نیابت جلالی نیا 5,000 تومان (نذر پوشاک)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدرم 10,000 تومان (نذر پوشاک)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر پوشاک)

105 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

119 روز قبل: ناشناس 14,967 تومان (نذر پوشاک)

140 روز قبل: حمید رضا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

149 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

150 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

152 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

153 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

154 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

226 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

292 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

292 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

295 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

298 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

299 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

299 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

304 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

304 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

306 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

307 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

309 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

310 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

316 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

320 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

320 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

325 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

325 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

325 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

326 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

326 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

326 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

327 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

328 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

328 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

328 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

329 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

332 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

333 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

333 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

335 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

338 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

339 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

344 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

349 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

350 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

355 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

358 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

360 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

364 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

364 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

365 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

367 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

369 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

371 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

371 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

371 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

371 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

372 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

372 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

373 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

374 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

374 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

377 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

378 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

378 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

378 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

379 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

381 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

381 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

381 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

381 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

381 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

383 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

383 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

383 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

383 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

383 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

384 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

386 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

387 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

387 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

388 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

390 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

392 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

409 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

428 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

454 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

491 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

524 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

714 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

718 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

741 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

744 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

744 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

744 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

745 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

746 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

747 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

747 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

747 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

748 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

750 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

750 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

751 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

752 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

753 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

754 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

754 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

754 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

754 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

754 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

755 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

756 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

757 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

758 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

758 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

760 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

760 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

760 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

760 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

760 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

849 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

1204 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

339 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 8,500,000 تومان
339 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
348 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
409 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
425 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
719 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
810 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام