نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 88,470,645 تومان (70 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 56,491,900 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

17 روز قبل: ناشناس به نیابت دختر سه ساله ارباب(س) 25,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: ناشناس به نیابت امام هادی(ع) 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

49 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 220,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

65 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

70 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

71 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

77 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 36,500 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

80 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

82 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق(ع) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 33,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

97 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: ناشناس به نیابت زهرا فرازمهر 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

99 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

101 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 130,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 450,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

104 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 121,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

105 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

106 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

110 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

113 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

114 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

115 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 125,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

116 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

116 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

117 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

120 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

120 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

120 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

120 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی ع 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

121 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

121 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن حججی 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

122 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حسین خلعتبری 25,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

124 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 45,678 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

126 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

126 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

126 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

127 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 350,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت همه رفتگان از خاک 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی شهدا 25,000 تومان (نذر پوشاک)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

128 روز قبل: ناشناس 3,500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

128 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

129 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

129 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

130 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

130 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

131 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

131 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

131 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

133 روز قبل: ناشناس 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

133 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

133 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

133 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: ملک زمان کریمی گودرزی به نیابت سلامتی موفقیت و شادی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: علیرضا وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: علی بلوریان به نیابت موفقیت شادی و سلامتی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: حمید به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: مهرداد بلوریان به نیابت مهدی بلوریان 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: الهام وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

134 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

136 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

137 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

137 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: ناشناس 8,800 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: ناشناس 88,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: محسن یوسفی 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی شهدا و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

138 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

139 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

141 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

141 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

142 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

142 روز قبل: ناشناس 1,300,000 تومان (نذر پوشاک)

157 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

162 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

167 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

169 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

169 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پوشاک)

170 روز قبل: ناشناس به نیابت امام موسی کاظم(ع) 11,600 تومان (نذر پوشاک)

184 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پوشاک)

201 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

205 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

225 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

230 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

239 روز قبل: لیلا شبانی به نیابت مرحوم هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

251 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

253 روز قبل: مهدی شبانی به نیابت هوشنگ شبانی 30,000 تومان (نذر پوشاک)

253 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

259 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

262 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

265 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود هراتی علمداری 10,000 تومان (نذر پوشاک)

281 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

285 روز قبل: رضا اسدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

294 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

299 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پوشاک)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه به امام زمان(عج) 10,000 تومان (نذر پوشاک)

308 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

310 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

311 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پوشاک)

311 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پوشاک)

328 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پوشاک)

346 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پوشاک)

504 روز قبل: ارزو 10,000 تومان (نذر پوشاک)

517 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)

539 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم و مادرم 20,000 تومان (نذر پوشاک)

550 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پوشاک)

550 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت جلالی نیا 5,000 تومان (نذر پوشاک)

553 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد مادر و پدرم 10,000 تومان (نذر پوشاک)

586 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

591 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم بلوریان 7,000 تومان (نذر پوشاک)

595 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پوشاک)

602 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم جنیدی عزیزم 7,000 تومان (نذر پوشاک)

608 روز قبل: ناشناس 14,967 تومان (نذر پوشاک)

629 روز قبل: حمید رضا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

638 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

639 روز قبل: نریمان به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

640 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

641 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

642 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

643 روز قبل: نریمان به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

644 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت خانم میترا جنیدی 10,000 تومان (نذر پوشاک)

715 روز قبل: نابنده خدا 20,000 تومان (نذر پوشاک)

781 روز قبل: ناشناس 78,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

782 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

785 روز قبل: ناشناس به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

788 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

788 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

788 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم بتول توکلی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

794 روز قبل: مهین بیگی 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

794 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

796 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

797 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

799 روز قبل: ناشناس به نیابت سید اکبر امامی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

800 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پوشاک)

805 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

809 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

809 روز قبل: حسین دهکردی 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

814 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

814 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

815 روز قبل: ناشناس 160,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

815 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

816 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

816 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: مهندس رجبی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

817 روز قبل: جناب آقای قنادی اُف به نیابت حاج کاظم قنادی اُف 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

819 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

822 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

822 روز قبل: شایان خدری 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

823 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

824 روز قبل: ناصر دهکردی 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

827 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

828 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

834 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

838 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

840 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان و پدر مادرم 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

845 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

847 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

847 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

850 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

853 روز قبل: ناشناس به نیابت الناز و محمد احمدزاده و فاطمه فاضل زاده 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

853 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

854 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

857 روز قبل: محمد 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

858 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

860 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

861 روز قبل: ناشناس 90,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

861 روز قبل: محمد 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

861 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

861 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

862 روز قبل: یوسف دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

862 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

863 روز قبل: جناب آقای علی محمدی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

863 روز قبل: کانون فرهنگی هنری ام المومنین قم 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

863 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

866 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: حاج ناصر دهکردی 237,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: دکتر وحید سبقت الهی وبانو به نیابت حاج ابوالقاسم سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

868 روز قبل: مهندس محمد دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

869 روز قبل: جناب آقای معین ریاحی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

869 روز قبل: جلال تیموری به نیابت حسین تیموری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

869 روز قبل: حسین ایوبی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

869 روز قبل: جواد نصر 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

870 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

870 روز قبل: محمد 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

870 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

870 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

870 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

872 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

872 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

872 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه صدیقه میرزاخانی بجستانی 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

873 روز قبل: جناب آقای اشفاق 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

873 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

874 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

874 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

874 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

874 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 2,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ژیلا بندگی به نیابت حاجیه خانم عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

875 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

876 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

876 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

876 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه سرکارخانم مرضیه جفاری 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

876 روز قبل: سرکارخانم مرجان دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

876 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

877 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

877 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

877 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

878 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

878 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

878 روز قبل: آناکشان 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

878 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1401)

880 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پوشاک)

881 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

898 روز قبل: جناب آقای منصور بانکی به نیابت مرحوم حاج قربان حسن پور 300,000 تومان (نذر پوشاک)

917 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

944 روز قبل: بابا به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پوشاک)

980 روز قبل: بابا به نیابت مرضیه 100,000 تومان (نذر پوشاک)

1014 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)

1203 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1207 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 4,646,900 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1231 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1233 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1234 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1234 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1234 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1235 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1236 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1236 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1236 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1237 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1240 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1240 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1240 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1241 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1242 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1243 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1244 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1244 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1244 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1244 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1245 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1246 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1247 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1247 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1247 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1249 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1249 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1249 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1249 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1249 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

1338 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

172 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 800,000 تومان
828 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 8,500,000 تومان
829 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 15,800,000 تومان
838 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عیدانه 1401 700,000 تومان
898 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 700,000 تومان
915 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 200,000 تومان
1208 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 29,771,900 تومان
1299 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام