نذر پوشاک

تامین لباس برای مناطق محروم و فقیر نشین

جمع کل مشارکت: 30,145,000 تومان (2 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 35,520,000 تومان

نذر پوشاک

پوشاک از نیازهای اولیه بشر بوده است و شاید در بین نیازهای امروزه افراد، این موضوع عادی و کم اهمیت به نظر برسد اما هستند بسیاری از مردم که دغدغه لباس و پوشش اولیه خود را دارند. کودکانی زیادی هستند که به خاطر نداشتن لباس مناسب نمی توانند در مدرسه و در بین دیگر کودکان حاضر شوند و از تحصیل محروم می شوند و یا آنهایی که به خاطر لباسشان مورد تمسخر قرار می گیرند و به خاطر تخریب شخصیتی که در ذهنشان می ماند در بزرگسالی به شکل های مختلف خشونت و آسیب های اجتماعی ناشی از این حقارت های دوران کودکی اتفاقات ناگواری در جامعه شکل خواهد گرفت. در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در اختیار خیریه ها و سازمان های مردم نهاد فعال مربوطه قرار می گیرد تا بتوانند این کمک ها را در حد توانشانشان به بهترین مقصد برسانند و یک دغدغه از دغدغه های مختلف خانواده های نیازمند را کم کنند.

بعضی از انواع این فعالیت ها عبارتند از:

- تهیه و توزیع لباس در بین خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

- آماده سازی پوشاک برای تحصیل کودکان فقیر اما خوش استعداد

- تهیه کفش و پاپوش برای کودکان روستایی به ویژه روستاهای جنوب کشور

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

114 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

141 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

144 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

144 روز قبل: م .د به نیابت سلامتی و تندرستی 415,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

144 روز قبل: م.س به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

145 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

146 روز قبل: ناشناس 5,250,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

147 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

147 روز قبل: ورزشکاران ایستگاه شش اصفهان 5,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

147 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

147 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

148 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

150 روز قبل: عبدالله 220,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

151 روز قبل: آقای مهدی آف 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

151 روز قبل: آقای معین ریاحی 700,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

152 روز قبل: صدیقه هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

153 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

154 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

154 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

154 روز قبل: زهره نباتی 350,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

154 روز قبل: صفورا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

154 روز قبل: طاهره هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

155 روز قبل: میرزالاغر 110,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

156 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدر و مادر 1,000,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

157 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

158 روز قبل: ناصر دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

158 روز قبل: جناب آقای عشقی به نیابت شهید احسان الله کریمی 300,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

160 روز قبل: جناب آقای شیروانی 400,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

160 روز قبل: دکتر خروش 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

160 روز قبل: جناب آقای معتمدی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

160 روز قبل: جناب آقای اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

160 روز قبل: جناب آقای شکرچی زاده 500,000 تومان (نذر پویش عید تا عید (هدیه پوشاک))

249 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پوشاک)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر پوشاک)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر پوشاک

119 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 500,000 تومان
119 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش عید تا عید (هدیه پوشاک) 35,000,000 تومان
210 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 20,000 تومان

گزارش اتمام