.
پویش لبخند کودکان کار .

نذر بلایای طبیعی

ویژه سیل، زلزله، خشکسالی و...

جمع کل مشارکت: 605,000 تومان (3 نفر)

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

191 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان

191 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان

246 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام