فیلتر کردن نتایج
4 ساعت قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
9 ساعت قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)
10 ساعت قبل: ناشناس 55,500 تومان (نذر فرهنگی، کتاب و دانایی)
1 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
1 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی برای سلامتی وتعجیل درامرفرج امام عصرعج 13,500 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
2 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
3 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
3 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
4 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)
4 روز قبل: ناشناس به نیابت شادی روح پدرم و سلامتی همسر و فرزندم 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
4 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)
5 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس 6,660 تومان (نذر جهیزیه عروس)