فیلتر کردن نتایج
11 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
11 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر آب)
11 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)
11 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
11 روز قبل: ناشناس 24,000 تومان (نذر عمومی)
12 روز قبل: ناشناس به نیابت برادرم امیرحسین 5,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
12 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 روز قبل: اکرم 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
12 روز قبل: شهناز فاضل 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 روز قبل: خلیل 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
12 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم برای خرید ماشین 5,000 تومان (نذر قربانی)
13 روز قبل: فاطمه 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)
13 روز قبل: فاطمه 26,000 تومان (نذر رد مظالم)
13 روز قبل: ناشناس به نیابت مادربزرگ پدری‌ام بانو وزیری زاده 5,000 تومان (نذر آب)
13 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
13 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)
13 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (مسکن))