فیلتر کردن نتایج
13 روز قبل: ناشناس 1,400 تومان (نذر رد مظالم)
13 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)
13 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر قربانی)
13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر انجمن خیریه پارکینسون اصفهان)
13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
13 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))
14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
14 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
14 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)
14 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
14 روز قبل: ناشناس به نیابت تمام ذوی الحقوق و تمام آسمانیان از زمان حضرت آدم (ع) تا الان 200,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
14 روز قبل: ناشناس به نیابت شادروان حسین جلالی علیائی کشور جلالی،ماشااله جلالي علیائی، بتول محلوجی،دخیل محلوجی و تمام آسمانیان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
14 روز قبل: فاطمه 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)
14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)
14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)
14 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)