فیلتر کردن نتایج
23 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر عمومی)
23 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)
23 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر آب)
23 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت فریبرز نوری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
24 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)
24 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)
24 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نان و غذا)
24 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)
24 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
24 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 30,000 تومان (نذر آب)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
24 روز قبل: مسیح دهکردی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 10,000 تومان (نذر عمومی)
24 روز قبل: احمد شعبانی سیچانی به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
24 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
24 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 50,000 تومان (نذر عمومی)