فیلتر کردن نتایج
16 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر مرحومم حاج سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر رد مظالم)
16 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
16 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
16 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر خانه و مسکن)
17 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
17 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)
18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر خانه و مسکن)
18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت ساجدین شیرینعلی زاده کلور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: زهرا رضازاده رودباری به نیابت ابراهیم رضازاد رودباری 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر موسسه خیریه خادمین کتیج)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 11,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)
18 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)