فیلتر کردن نتایج
18 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت بندگان خدا 30,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت همه 30,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
18 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 15,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
18 روز قبل: مرحوم محسن جمشیدی به نیابت محسن جمشیدی 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 20,000 تومان (نذر جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله _ هدیه به اهل برزخ 1,000 تومان (نذر قربانی)
18 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: آرزو الهام 10,000 تومان (نذر سفر)
18 روز قبل: فرشاد معافی به نیابت محمد معافی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت نورتاج مولودی صفا 110,000 تومان (نذر نان و غذا)
19 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
19 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
19 روز قبل: محمدامیر به نیابت خشنودی و رضای الله 14,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
19 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
19 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)