فیلتر کردن نتایج
3 روز قبل: محمدامیر بلوریان به نیابت رفع گرسنگی‌‌ هموطنان 40,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
3 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر آب)
3 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)
4 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
4 روز قبل: ناشناس به نیابت صدقه 20,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
4 روز قبل: فاطمه 30,000 تومان (نذر رد مظالم)
4 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
4 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
4 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
4 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
5 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
5 روز قبل: حقیقه فرازان 100,000 تومان (نذر آب)
5 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
5 روز قبل: سید میرزاده به نیابت بابت نذر یک دست غذای گرم 110,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
5 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)