فیلتر کردن نتایج
33 روز قبل: خانواده مرحومه به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه راه ایمان)
33 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
33 روز قبل: ناشناس 120,000 تومان (نذر نان و غذا)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محمد حسین یوسف الهی 5,000 تومان (نذر آب)
33 روز قبل: دارو درمان ارزاق اشتغال مسکن 1,000 تومان (نذر انجمن خیریه صرع اصفهان)
33 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر رد مظالم)
33 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
34 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر شهید ابراهیم هادی 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
34 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد)
34 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)
34 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
34 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
34 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
34 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر رد مظالم)
34 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
34 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
34 روز قبل: ناشناس 33,000 تومان (نذر نان و غذا)
34 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)