فیلتر کردن نتایج
36 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)
36 روز قبل: ناشناس به نیابت فطریه 120,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
36 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر آب)
37 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 130,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)
37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)
37 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
37 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر نان و غذا)
38 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
38 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
38 روز قبل: زهره سبقت الهی به نیابت مرحوم حاج رضا ایزدی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
38 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر آب)
38 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
38 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
38 روز قبل: ناشناس به نیابت صاحب الزمان 600,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
39 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
39 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
39 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (شکاف کام))
39 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر رد مظالم)
39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)