فیلتر کردن نتایج
5 روز قبل: الهام زارعیان 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
6 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر نان و غذا)
6 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)
6 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)
6 روز قبل: ناشناس 33,300 تومان (نذر رد مظالم)
6 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سفر)
6 روز قبل: ناشناس به نیابت ظلم هایی که به طبیعت و حیوانات کردم 1,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پوشاک)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر بازی و شادی)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر سفر)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر نذرستان)
6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
6 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
6 روز قبل: محمدعمومی به نیابت بعنوان فطریه 325,000 تومان (نذر آزادی زندانیان و خدمات)
6 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
6 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند یلدا 1402)
7 روز قبل: محمدامیر به نیابت خشنودی و رضای الله 10,000 تومان (نذر نان و غذا)