فیلتر کردن نتایج
9 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
9 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
9 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر رد مظالم)
9 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
9 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
9 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
9 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
9 روز قبل: چهل و هفت 20,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
9 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر آب)
10 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)
10 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
10 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 1,101 تومان (نذر خیریه امام حسین (ع) (مسکن))
10 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر رد مظالم)
10 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر آب)
11 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)
11 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
11 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
11 روز قبل: عاشوری 20,000 تومان (نذر نان و غذا)