.

پویش نذر اربعین .

مشخصات نذر

با اختصاص ۵ درصد از مبلغ پرداختی، برای تامین هزینه های نگهداری و توسعه سایت نذرستان موافقت می نمایم.(توضیحات)