مشخصات نذر

---------------------

در تاریخ به شماره نذر***
مبلغ --- ریال از طرف
به سایت نذرستان (خیریه باران لبخند) اهدا شد تا در موضوع --- صرف گردد.