.
مشخصات نذر

با اختصاص ۵ درصد از مبلغ پرداختی، برای تامین هزینه های نگهداری و توسعه سایت نذرستان موافقت می نمایم.(توضیحات)

در تاریخ به شماره نذر***
مبلغ --- ریال از طرف
به سایت نذرستان (خیریه باران لبخند) اهدا شد تا در موضوع --- صرف گردد.