ثبت مشخصات حامی

در صورت تمایل به ایجاد صفحه دائمی برای (حامی / حامیه) مورد نظر خود، مبلغ ۱ میلیون تومان به حساب خیریه واریز نمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید. (شماره حساب خیریه)