عملکرد و گزارشات

لیست گزارشات پرداختی به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد:


41 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر عمومی 10,000 تومان
41 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر عمومی 10,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر خانه و مسکن 300,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر خانه و مسکن 200,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه قرض الحسنه اسلامی بابت نذر قرض الحسنه 9,500 تومان
113 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر مدرسه و تحصیل 150,000 تومان
122 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت موسسه خیریه امام حسین (ع) 52,000 تومان
152 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر خدمات عمومی 200,000 تومان
138 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر فرهنگی، کتاب و دانایی 567,000 تومان
143 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به مؤسسه خیریه صدیقه طاهره (س) بابت نذر جهیزیه عروس 250,000 تومان