لیست مرحومین و متوفیان

درگذشت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

نذر: 300,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

نذر: 500,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

نذر: 250,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۸/۰۱/۰۹

نذر: 50,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۰۶/۲۸

نذر: 100,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۶۳/۱۰/۱۲

نذر: 351,000 تومان

من هم نذر می کنم

درگذشت: ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

نذر: 150,000 تومان

من هم نذر می کنم