.

پویش نذر اربعین .

ثبت مشخصات مرحوم

در صورت تمایل به ایجاد صفحه دائمی برای (مرحوم / مرحومه) مورد نظر خود، مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به حساب خیریه واریز نمایید و فرم زیر را تکمیل نمایید. (شماره حساب خیریه)


حداکثر اندازه آپلود: 512.00 MB

حداکثر اندازه آپلود: 512.00 MB