.
پویش لبخند کودکان کار .

پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان
جمع مشارکت: 22,810,000 تومان (102 نفر)
باقی مانده: 27,190,000 تومان
پیشرفت:46%
من هم نذر می کنم

پویش 110 بسته هدیه رمضان

ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع مشارکت: 33,820,000 تومان (119 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش 50 بسته هدیه معیشت

برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان
جمع مشارکت: 11,400,000 تومان (55 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش