.
پویش 110 بسته هدیه رمضان .

پویش 110 بسته هدیه رمضان

ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع کل مشارکت: 33,820,000 تومان
مشاهده گزارش

پویش 50 بسته هدیه معیشت

برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان
جمع کل مشارکت: 11,400,000 تومان
مشاهده گزارش