.

پویش لبخند کودکان کار

250 بسته هدیه برای 250 کودک کار

مبلغ هدف: 50,000,000 تومان
جمع مشارکت: 27,882,000 تومان (138 نفر)
باقی مانده: 22,118,000 تومان
پیشرفت:56%
من هم نذر می کنم

پویش نذر زندگی

نذر دارو و کمک هزینه های درمان نیازمندان

مبلغ هدف: 40,000,000 تومان
جمع مشارکت: 40,000,000 تومان (138 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:100%
مشاهده گزارش

پویش نذر غذا ظهر عاشورا

نذر 313 پرس غذا برای 313 نیازمند

مبلغ هدف: 4,695,000 تومان
جمع مشارکت: 13,577,500 تومان (71 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:289%
مشاهده گزارش

پویش 110 بسته هدیه رمضان

ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان

مبلغ هدف: 27,500,000 تومان
جمع مشارکت: 33,820,000 تومان (119 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:123%
مشاهده گزارش

پویش 50 بسته هدیه معیشت

برای خانواده های آسیب پذیر و نیازمند

مبلغ هدف: 10,000,000 تومان
جمع مشارکت: 11,400,000 تومان (55 نفر)
باقی مانده: 0 تومان
پیشرفت:114%
مشاهده گزارش