پویش مهرماه 1402

300 بسته نوشت افزار برای 300 دانش آموز نیازمند

مبلغ هدف: 90,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 97,800,000 تومان (179 نفر)

باقی مانده: 0 تومان

پیشرفت:109%
پرداخت نذرستان برای این موضوع : 97,362,200 تومان

موسسه نیکوکاری باران لبخند برگزار می کند:

پویش مهرماه 1402

اهدای 300 بسته نوشت افزار به 300 دانش آموز نیازمند

هر بسته 300 هزارتومان

مبلغ اهدایی شما، می تواند تقبل یک یا چند بسته باشد. 

روش های مشارکت:

1- مراجعه به صفحه پویش در سایت نذرستان و پرداخت مبلغ دلخواه به صورت آنلاین

2- واریز به شماره کارت زیر و ارسال فیش واریزی به موبایل: 09134357933

شماره کارت ملی: 8627-9987-9918-6037 به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند امید فردا

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

229 روز قبل: ناشناس 4,800 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

230 روز قبل: پارمیس عباسیان نوه مرحوم به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

230 روز قبل: سيد يونس موسوي منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

230 روز قبل: ناشناس 21,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

230 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

231 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

231 روز قبل: شهناز موسوی منش به نیابت سید مهدی موسوی منش 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

232 روز قبل: حسین محمدی 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

233 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

235 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

236 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

236 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 215,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

237 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

237 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

238 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

238 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

239 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

240 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

241 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

241 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

241 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

245 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

246 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

246 روز قبل: ناشناس به نیابت نذر صالح زمانی برای ازادی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

247 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

248 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

248 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

250 روز قبل: آروین فراهوشمند اسپادانا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

251 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت لیلا حسینی ، فاطمه اقدمی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس به نیابت سلیمان دسترنج 1,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

253 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

254 روز قبل: یلدا کیانی علی باقری به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

255 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

256 روز قبل: محمدعلی کوچکیان 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

258 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

259 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

262 روز قبل: ناشناس 116,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

264 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: محسن یوسفی 16,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

265 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

267 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

268 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

269 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

269 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

269 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

269 روز قبل: سادات به نیابت شهدا 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

270 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن عسکری(ع) 478,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

271 روز قبل: شکرچی زاده به نیابت ردمظالم 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

271 روز قبل: شکرچی زاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

271 روز قبل: پارسا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

271 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسین )ع( 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

272 روز قبل: حقیقه فرازان 114,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

272 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

272 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

273 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: سید مصطفی دشتی به نیابت سید مجتبی دشتی و خدیجه حاجی قاسم 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: خانم اعظم آقاجانیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: ناشناس 331,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

275 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت دوتا دندان آسیاب دل آرا 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت ازمرحومه فاطمه سادات موسوی 14,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: پارسا 25,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: سرکارخانم قیصری فر 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج اسماعیل تاجیک 5,500 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

276 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: امیر محمد صمصامی به نیابت امام زمان علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: ناشناس به نیابت علیرضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: ناشناس 248,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

277 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: رویا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس به نیابت شهرزاد جلالی نیا 3,200 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: آقای حسن صادقی 9,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

278 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت اسفندیار - فرشاد کلباسی 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید مصطفی صدرزاده 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

279 روز قبل: مهندس رضا رجالی 600,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: از طرف خانواده مرحوم حاج آقا محمد تبعه امامیه به نیابت حاج محمد تبعه امامیه 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: ناشناس 15,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

280 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علی اکبر شیرودی 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

281 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 68,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

282 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

282 روز قبل: غلامحسینی بمرود 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

283 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

283 روز قبل: ناشناس به نیابت اموات 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

283 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

283 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

284 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

284 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

285 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت پدر عزیزم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

285 روز قبل: ناشناس به نیابت هدی پیمان 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

285 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

286 روز قبل: ناشناس به نیابت سید الشهدا 3,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

286 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

286 روز قبل: هستی 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

286 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: جلیل زارع به نیابت به نیت اقا امام مهدی 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: جلیل زارع به نیابت شعبان زارع 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت به زنده یاد حاج حسین دهنوی 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پدر و مادرم 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: علیرضا 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

287 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مهدی علیه السلام 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: سینا قربانی به نیابت در راه خدا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد محمدرجب پیرهن سیاه 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: آقای امامی به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم پدرم 30,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: مهدی یار نوراللهی به نیابت به نیابت ظهور و سلامتی امام زمان 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

288 روز قبل: شادی اقدمی به نیابت بی سرپرست 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

289 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان (عج) 15,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

289 روز قبل: بیتا کیانی 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

289 روز قبل: کمالی 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

289 روز قبل: امیر عباس به نیابت سلامتی 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: مریم اوجاقلو 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

290 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

291 روز قبل: ناشناس به نیابت به یاد پدرم 300,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

291 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

291 روز قبل: فریناز امیدیان 500,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

291 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

292 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

292 روز قبل: ناشناس به نیابت دکتر امیراسماعیل آذر 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

292 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

292 روز قبل: بتول بیگی 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

293 روز قبل: ناشناس 80,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

293 روز قبل: علی اکبرودایی به نیابت حاجیه خانم صدیقه نورمحمد 900,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

293 روز قبل: مهدی قنادی اف به نیابت لوازم التحریر 3,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

293 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

293 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

294 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

294 روز قبل: سید علیرضا علوی به نیابت سیمین تاج خیامیم 2,200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

294 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

294 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

295 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

296 روز قبل: آقای احمدیان 1,000,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

296 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

297 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

298 روز قبل: الهام 20,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

299 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش مهرماه 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش مهرماه 1402

200 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
224 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 7,968,000 تومان
267 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
272 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت پویش مهرماه 1402 8,000,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
276 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
281 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 9,000,000 تومان
282 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 15,000,000 تومان
283 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 6,000,000 تومان
317 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت پویش مهرماه 1402 5,000,000 تومان
610 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت پویش مهرماه 1402 5,394,200 تومان

گزارش اتمام