.
.

عملکرد و گزارشات

لیست گزارشات پرداختی به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد:


25 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,417,500 تومان
25 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه باران لبخند بابت پویش 50 بسته هدیه معیشت 10,830,000 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نذر طبیعت وطن ما بابت نذر طبیعت و حیوانات 71,750 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه توانبخشی محمودیه بابت نذر سلامت و درمان 242,250 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر خانه و مسکن 954,750 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان
27 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه امام حسین (ع) بابت نذر موسسه خیریه امام حسین (ع) 950,000 تومان