عملکرد و گزارشات

لیست گزارشات پرداختی به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد:

فیلتر کردن نتایج

گزارشات

هم اکنون سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 10,000,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 5,000,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 800,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه راه ایمان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 10,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 4,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
159 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 50,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,600,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر عمومی 6,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 1,500,000 تومان

پرداختی ها

هم اکنون سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,500,000 تومان
112 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 10,000,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
124 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 10,000,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 5,000,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه آوای معطر زندگی بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه نورالائمه اصفهان بابت نذر رد مظالم 600,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر پوشاک 800,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر سلامت و درمان 2,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه راه ایمان بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 10,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر بازی و شادی 4,000,000 تومان
136 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر عمومی 5,000,000 تومان
159 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر بازی و شادی 50,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر نان و غذا 1,600,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر عمومی 6,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر سلامت و درمان 5,000,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر نان و غذا 5,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه امام موسی کاظم (ع) بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 1,500,000 تومان