.
پویش 110 بسته هدیه رمضان .
3 روز قبل: ناشناس به نیابت روح انگیز حاجی کاظمی 1,100,000 تومان (نذر نان و غذا)
8 روز قبل: سعید 110,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
12 روز قبل: بهرام دیدار 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
12 روز قبل: ناشناس 500 تومان (نذر عمومی)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حاج مرتضی یراقی و حاجیه خانم یراقی 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر عمومی)
19 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى بانو پريسا اميديان 200,000 تومان (نذر عمومی)
20 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
20 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر موسسه قرض الحسنه اسلامی)
21 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
21 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
22 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
22 روز قبل: آناهیتا مختاری به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
22 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: فريناز اميديان به نیابت شفاى عاجل حاجيه خانم زهره طيب نيا 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
24 روز قبل: مهندس اخوان 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
24 روز قبل: ناشناس مهربان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
25 روز قبل: ناشناس به نیابت کمک به معلولین 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
25 روز قبل: عليرضا معصوم زاده به نیابت زنده ياد عفت سبقت الهى 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
27 روز قبل: ناشناس به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
27 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
30 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
30 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
31 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
31 روز قبل: کیوان آقاعلیان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
31 روز قبل: ناشناس مهربان 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
31 روز قبل: ناشناس مهربان 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: سرکارخانم الهام مستطاب زاده به نیابت حاج سید رضا مستطاب زاده 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس مهربان 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: سرکارخانم وجیهه میرسعیدی به نیابت شادی روح مادر، پدر و زهره میرسعیدی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یاد علی غلامعلی بیگی و حاجیه خانم شکوهنده 1,100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: همايي 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
32 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: گوهریان به نیابت مرحوم حاج محمد کاظم گوهریان و حاجیه خانم وفایی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: مجتمع اطلس به نیابت شادی روح جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: جناب آقای احمد میرلوحی 1,250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: جناب آقای اصغرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 157,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: اُستاد مهدی سلماسی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید دکتر سعید حقیقی 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: آقای محمد حسن مارانی به نیابت سلامتی 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم علی غلامعلی بیگی و مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج ابوالقاسم سبقت الهی و همسرشان (مرحومه شازده خانم) 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: سرکارخانم سعیده سخاوت 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس مهربان 60,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: جناب آقای رسول طلایی به نیابت مرحوم حاج آقا رضا طلایی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه نصرت شکوهنده 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: زهرا شیخ الاسلام به نیابت زنده یادان پدر، مادر و زهره شیخ الاسلام 370,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
33 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: حاج مهدی مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس مهربان 1,000,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: آقای جعفری 30,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: محمد بانکی 110,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: دکترحیدرسعیدی به نیابت سلامتی خانواده 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: زهرا هزاردستان به نیابت حاج عباس هزاردستان و حاجیه خانم اعتصامی 105,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن سبقت الهی 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس مهربان 15,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
34 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی مادرم و بچه هام و شادی روح پدرم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت شاهزاده خانم بیگی دهکردی 750,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس مهربان 20,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد حاج کریم لندران و حاجیه خانم ملک شمس 500,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 150,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد حمیدرضا سبقت اللهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس مهربان 200,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج بمانعلی دانش کیا 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 10,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت شازده خانم 50,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: خانواده مذنبی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: محمدرضا معصوم زاده به نیابت زنده یاد عفت سبقت الهی 250,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)
35 روز قبل: ناشناس به نیابت رحیم توکلی 100,000 تومان (نذر پویش 110 بسته هدیه رمضان)