.
.
3 روز قبل: ربانی 70,000 تومان (نذر عمومی)
هم اکنون: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
7 روز قبل: زهرادمندان به نیابت محمدعلي صادقي 1,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
14 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
15 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
15 روز قبل: ناشناس 191,100 تومان (نذر سلامت و درمان)
16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد شجره طیبه 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
18 روز قبل: بیگی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: مهاجر 1,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
18 روز قبل: دهکردی به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: زری مهاجر 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: آلاله دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج نعمت اله جانثاري 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
18 روز قبل: دهکردی 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: مهدی شریفیان به نیابت عبدالوهاب شریفیان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
18 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)
19 روز قبل: مریم توکلی به نیابت رحیم توکلی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: دانشکیا به نیابت حاج بمانعلی دانشکیا 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت رفع بلایا 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: مهران مومنی به نیابت جمیع رفتگان 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 19,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج محمد شجره طیبه 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: امین چنگیز 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس مهربان 300,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 20,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: یا مهدی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 60,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ابراهیمی (سلامتی) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج عباس هزاردستان 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 4,000 تومان (نذر عمومی)
19 روز قبل: عارفه شیخان به نیابت حاج اصغر شیخان 100,000 تومان (نذر رد مظالم)
19 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: م سبقت الهی 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 400,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: دانشکده علوم تربیتی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: امین موسوی خواه 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: بیگی 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
19 روز قبل: ناشناس (دانشکده محسن مهاجر) 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: مژده تحویلیان 250,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: مسعود جعفری 200,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: مسعود سبقت اللهی به نیابت زنده یاد حاج اکبر سبقت اللهی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: مریم کیانی 100,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: علی اسماعیلی 500,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: اصغرسعیدی به نیابت غلامرضاسعیدی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
20 روز قبل: رضا کریمی 30,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
20 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
21 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش 50 بسته هدیه معیشت)
32 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
36 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
37 روز قبل: زهرا مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر عمومی)
37 روز قبل: زهرا دهکردی به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
38 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
39 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)
42 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
44 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
45 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسین شرافت 150,000 تومان (نذر رد مظالم)
46 روز قبل: محمد 100 تومان (نذر آب)
47 روز قبل: یوسف دهکردی به نیابت حاج عباس هزاردستان 500,000 تومان (نذر موسسه خیریه امام حسین (ع))
48 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر عمومی)
48 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر خانه و مسکن)
49 روز قبل: راضیه شهسوارزاه به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 50,000 تومان (نذر آب)
59 روز قبل: علیرضا دانش کیا به نیابت بمانعلی دانش کیا 80,000 تومان (نذر عمومی)
62 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
62 روز قبل: مهین بیگی 350,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
62 روز قبل: زهره نباتی 250,000 تومان (نذر بلایای طبیعی)
68 روز قبل: محمود محققیان 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
69 روز قبل: عباس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 50,000 تومان (نذر عمومی)
70 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر عمومی)
80 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)
81 روز قبل: مهدی دهکردی 1,000,000 تومان (نذر عمومی)
91 روز قبل: ناشناس به نیابت بدون مرحوم 50,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
92 روز قبل: مریم آقایی به نیابت نعمت ا... آقایی 100,000 تومان (نذر عمومی)
106 روز قبل: ناشناس 219,000 تومان (نذر عمومی)