7 ساعت قبل: ناشناس
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
7 ساعت قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)
8 ساعت قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
11 ساعت قبل: خانواده حاجیه خانم صدیقه سلامتیان
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 2,200,000 تومان (نذر نان و غذا)
1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)
1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)
1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)
2 روز قبل: ناشناس
به نیابت مرحومه سارا ارکیا 1,000,000 تومان (نذر عمومی)
2 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: بقالیان 50,000 تومان (نذر عمومی)
3 روز قبل: رضا فاریابی
به نیابت الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صدقه برای سلامتی امام زمان عج و رفع بلایا. 1,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: یوسف دهکردی
به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 3,850,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
4 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر عمومی)
4 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
4 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)
5 روز قبل: ناشناس
به نیابت حضرت عباس 5,000 تومان (نذر آب)
7 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)
8 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پوشاک)
8 روز قبل: فرزندان
به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
8 روز قبل: مرحوم سيد محمدرضا حجازي
به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
8 روز قبل: ناشناس
به نیابت زینب نصر 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
9 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
9 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 5,250,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
10 روز قبل: محمد طاهری 1,500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
11 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
12 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر موسسه نیکوکاری باران لبخند)
13 روز قبل: سعید نظارتی زاده
به نیابت حاج محمود کمیلی 100,000 تومان (نذر آب)
14 روز قبل: رضا جون
به نیابت روا شدن حاجات به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 1,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
14 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
15 روز قبل: محمد 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)
16 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر رد مظالم)
16 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,500,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)
17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
18 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
18 روز قبل: ناشناس
به نیابت امام حسن مجتبی علیه السلام 100,000 تومان (نذر اشتغال و کارآفرینی)
19 روز قبل: ناشناس
به نیابت پدرم 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
19 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
20 روز قبل: ناشناس
به نیابت مجتبی مجیدی نژاد 20,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
21 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر نان و غذا)
21 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
22 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
22 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)
23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: خانواده زنده یاد حاجیه خانم صدیقه سلامتیان
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 80,000 تومان (نذر رد مظالم)
24 روز قبل: محمودرحیمی 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه شجره طیبه)
25 روز قبل: ناشناس 2,150,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
25 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر عمومی)
25 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)
26 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاج امیر شهسوارزاده و حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 500,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
26 روز قبل: مسلم دهکردی و بانو
به نیابت عفت حضوری 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
27 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر عمومی)
27 روز قبل: فرزانه دانشکیا
به نیابت شاهزاده بیگم غلامعلی بیگی دهکردی و حاج محمد جواد دهکردی 1,000,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
29 روز قبل: مهندس رضا ربانی
به نیابت حاج محمد ربانی 160,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
30 روز قبل: خانواده قوه عود
به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر عمومی)
30 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 50,000 تومان (نذر قرض الحسنه)
31 روز قبل: حاج علی کاظمینی و بانو
به نیابت حاج علیرضا اکرمی فر 200,000 تومان (نذر رد مظالم)
31 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور و حاج امیر شهسوارزاده 211,000 تومان (نذر نان و غذا)
31 روز قبل: ناشناس
به نیابت صدقه 170,000 تومان (نذر نان و غذا)
32 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر عمومی)
34 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
34 روز قبل: ناشناس 750,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
34 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
35 روز قبل: ناشناس 250,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
35 روز قبل: منیژه معصوم زاده
به نیابت مرحومه عفت سبقت الهی 1,091,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
35 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
35 روز قبل: مسعود س 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
35 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
36 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)
36 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی آقا امام زمان و سلامتی اعضای خانواده 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
36 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر نان و غذا)
36 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
37 روز قبل: حاج احمد سجاد
به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
37 روز قبل: فردوس غلامعلی دهکردی
به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
37 روز قبل: اصغر هزاردستان
به نیابت زنده یاد حاج ابراهیم معصوم زاده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
37 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
37 روز قبل: علی جاویدفر 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
38 روز قبل: نوید 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
38 روز قبل: ناشناس
به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
39 روز قبل: مهندس رضا ربانی
به نیابت حاج محمد ربانی 120,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
40 روز قبل: فرزندان شادروان صدیقه سلامتیان
به نیابت حاجیه خانم صدیقه سلامتیان 4,400,000 تومان (نذر نان و غذا)
43 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)
43 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
43 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور و حاج امیر شهسوارزاده 5,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
45 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر رد مظالم)
45 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
45 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 4,000,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
46 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی امام زمان 1,500,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
46 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
46 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
46 روز قبل: ناشناس 27,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)
47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)
47 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر رد مظالم)