1 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر آب)
1 روز قبل: ف.گ 10,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
2 روز قبل: سعید نظارتی زاده
به نیابت مرحومه فاطمه پورموسی 50,000 تومان (نذر آب)
2 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
2 روز قبل: ناشناس
به نیابت اصغر خوشدونی فراهانی 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
3 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
3 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاج یحیی ابراهیمی 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
4 روز قبل: محمد 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
4 روز قبل: کوروش نیک آیین
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
4 روز قبل: نوید عسگری
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
4 روز قبل: زری مهاجر
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
4 روز قبل: امیر هراتیان
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
4 روز قبل: ناشناس
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: حاج اصغر سبقت الهی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: امینی سلطانی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)
5 روز قبل: ناشناس
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
5 روز قبل: حمیدرضا موسایی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
5 روز قبل: گالری مارکیز حاج اکبر زندی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
5 روز قبل: عزیزاله بیگی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
5 روز قبل: حاج سعید بیگی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: علیرضا اثنی عشری
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
5 روز قبل: محمد اثنی عشری
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
5 روز قبل: مرتضی اکبری
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: عبد الرسول رهبران جواهری فیروزه
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 150,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
5 روز قبل: امیر بیگی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: الهام مستطاب زاده
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
5 روز قبل: مهرادجم فریدونی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 170,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)
5 روز قبل: امید شاهرخ و بانو
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 110,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
5 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
5 روز قبل: امیرحسین بانک
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
5 روز قبل: گالرى نقره هنر(مُقضى)
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
5 روز قبل: بصیر اسماعیلیان
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 160,000 تومان (نذر عمومی)
6 روز قبل: نويد دهكردي
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
6 روز قبل: محمود دهكردي
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 200,000 تومان (نذر عمومی)
6 روز قبل: فرزاد طلائی
به نیابت مرحومه مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
6 روز قبل: سارا و سیاوش آراسته 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
6 روز قبل: فریدونی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر جامعه معلولین اصفهان)
6 روز قبل: سید جواد موسوی زاهد
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
6 روز قبل: مهندس رجبی 200,000 تومان (نذر عمومی)
7 روز قبل: سیدابراهیم موسوی جد
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
7 روز قبل: مریم آقاجانی
به نیابت خانم ادیب نژاد 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
7 روز قبل: علیرضا پیشه
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 500,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
7 روز قبل: ناشناس 2,800,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
7 روز قبل: خانواده حاج علی سبقت الهی
به نیابت مهرالملوک ادیب نژاد 1,000,000 تومان (نذر نان و غذا)
7 روز قبل: جمعی از نیکوکاران 1,913,250 تومان (نذر جهیزیه عروس)
7 روز قبل: ناشناس
به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر نان و غذا)
7 روز قبل: یوسفی
به نیابت نودوز 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
9 روز قبل: فرزندان
به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
9 روز قبل: فرزندان
به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
9 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)
10 روز قبل: ناشناس
به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)
10 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
10 روز قبل: ناشناس
به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)
11 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)
11 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)
12 روز قبل: ناشناس
به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)
12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)
12 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
12 روز قبل: ناشناس
به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)
12 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 روز قبل: خانواده شادروان رضا طلایی
به نیابت مرحوم هوشنگ سلیمی 800,000 تومان (نذر عمومی)
13 روز قبل: محمد 15,000 تومان (نذر نان و غذا)
14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
16 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
16 روز قبل: ناشناس 450,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
16 روز قبل: ناشناس
به نیابت به نيابت سيد محمدرضا حجازي و تمامي اموات فاميل و آشنا 50,000 تومان (نذر آب)
16 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
19 روز قبل: ناشناس
به نیابت الناز فاطمه محمد حسین 20,000 تومان (نذر رد مظالم)
19 روز قبل: زهره نباتی 800,000 تومان (نذر عمومی)
19 روز قبل: ناشناس
به نیابت حاج حسین شرافت 200,000 تومان (نذر عمومی)
19 روز قبل: ناشناس
به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)
19 روز قبل: ناشناس
به نیابت آقاابالفضل العباس علیه السلام 10,000 تومان (نذر آب)
20 روز قبل: انسیه مهدوی مهر
به نیابت فرج آقا 5,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
22 روز قبل: ناشناس 25,000,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
23 روز قبل: ناشناس 25,000 تومان (نذر نان و غذا)
23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر عمومی)
23 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
24 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
25 روز قبل: سیامک
به نیابت حاج باقر ادیم و مریم چغاله 500,000 تومان (نذر نان و غذا)
25 روز قبل: ناشناس
به نیابت مرحوم سيد محمدرضا حجازي 14,000 تومان (نذر آب)
26 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
27 روز قبل: ناشناس
به نیابت فرهاد عالم زاده 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
27 روز قبل: سعید نظارتی زاده
به نیابت رضا ناظری 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
27 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر آب)
28 روز قبل: مهدیه گرامی 50,000 تومان (نذر آب)
28 روز قبل: ناشناس
به نیابت آقااباالفضل علیه السلام 5,000 تومان (نذر آب)
28 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
29 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر عمومی)
29 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر طبیعت و حیوانات)
29 روز قبل: ناشناس
به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
29 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)
29 روز قبل: ناشناس
به نیابت الناز 5,000 تومان (نذر بازی و شادی)
30 روز قبل: مهندس رضا ربانی
به نیابت حاج محمد ربانی 175,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
30 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر آب)
31 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)