.
10 ساعت قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
20 ساعت قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر موسسه خیریه محمودیه اصفهان)
2 روز قبل: صدیقه صفایی 100,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
3 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر عمران روستایی)
3 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر نان و غذا)
6 روز قبل: مهندس رضا ربانی به نیابت حاج محمد ربانی 140,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
7 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
7 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
8 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
9 روز قبل: ناشناس به نیابت تحصیل 70,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر نان و غذا)
10 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
11 روز قبل: سرکار خانم زهره نباتی 200,000 تومان (نذر نان و غذا)
11 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت زنده یادها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)
11 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد ها 25,000 تومان (نذر نان و غذا)
12 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمود شفیعیون حاجیه خانم جورابچیان 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
12 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
12 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر بازی و شادی)
13 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
14 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
14 روز قبل: ناشناس 1,400,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
14 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
16 روز قبل: جناب آقای مهندس ربانی به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
16 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
16 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
17 روز قبل: م ش 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
17 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت آرزوی سلامتی همه دنیا 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)
19 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
19 روز قبل: خانم جابری به نیابت سلامتی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
19 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 150,000 تومان (پویش نذر زندگی)
20 روز قبل: ارزو بهاردوست به نیابت ارزو بهاردوست 100,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
20 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
20 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (پویش نذر زندگی)
20 روز قبل: مهندس علی اخوان 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)
20 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
21 روز قبل: آقای توسلی به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
21 روز قبل: ساراشیروانی 10,000 تومان (نذر بازی و شادی)
21 روز قبل: میناشیروانی به نیابت میناشیروانی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
22 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
22 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
22 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج حسن هزاردستان 850,000 تومان (پویش نذر زندگی)
22 روز قبل: گمنام 15,000 تومان (نذر پویش لبخند کودکان کار)
22 روز قبل: پردیس صنعت به نیابت دکتر علیرضا برادران 1,000,000 تومان (پویش نذر زندگی)
24 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 500,000 تومان (پویش نذر زندگی)
24 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر ایتام و کودکان بدسرپرست)
24 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
25 روز قبل: حسین کمالیون به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
25 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
25 روز قبل: ناشناس به نیابت درمان 20,000 تومان (پویش نذر زندگی)
25 روز قبل: سبقت الهی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
26 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد ربانی 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
26 روز قبل: ناشناس مهربان به نیابت سلامتی وتندرستی 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
27 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)
27 روز قبل: دانشکده فنی محسن مهاجر به نیابت موبایل آموزشی 500,000 تومان (نذر مدرسه و تحصیل)
27 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 5,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
27 روز قبل: عباس خلیل پرور به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
27 روز قبل: آقای علی جاویدفر به نیابت سلامتی خانواده 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)
27 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (نذر سلامت و درمان)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: طلعت دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ظریفه مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: ماندانا کاجی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: آقای کرمانی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: حسين غلامعلي دهكردي به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (نذر نان و غذا)
28 روز قبل: الاله به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (نذر عمومی)
28 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 80,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: حسن دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: حسین دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: عصمت یراقی فرد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: محمدرضا آذری به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
28 روز قبل: رضا یوسف زاده به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: اشرف راست قلم به نیابت محمد حکمت پور 250,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 400,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: محمود به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: اميد به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: زری مهاجر به نیابت مهندس محمد کاجی 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: احسان دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: زهره هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: م ش 10,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: حسام غلامعلی دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: کمال دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: عباس اسماعیلیان و بانو به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: داوود دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: منصور دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: مرضیه هزاردستان به نیابت محمد حکمت پور 50,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: ناصر دهکردی به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: کیوان به نیابت محمد حکمت پور 200,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: زری مهاجر به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)
29 روز قبل: نوید عسگری به نیابت محمد حکمت پور 100,000 تومان (پویش نذر زندگی)