نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 109,545,052 تومان (234 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 112,568,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

3 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

6 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

10 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

11 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم برای خرید ماشین 5,000 تومان (نذر قربانی)

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر قربانی)

14 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

18 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

18 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله _ هدیه به اهل برزخ 1,000 تومان (نذر قربانی)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

21 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

24 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر قربانی)

24 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر قربانی)

27 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 10,000 تومان (نذر قربانی)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر قربانی)

31 روز قبل: ناشناس 21,700 تومان (نذر قربانی)

33 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

43 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

45 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)

47 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر قربانی)

47 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

51 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام به نیت سلامتی وفرج اباصالح المهدی عج الله فرجه 31,300 تومان (نذر قربانی)

53 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

55 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

55 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

60 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی پسرم 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

70 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

73 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر قربانی)

75 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

80 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

88 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

89 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی اموات 40,000 تومان (نذر قربانی)

89 روز قبل: کلثوم به نیابت تو فال کفتن نذر ادا نکرده داری 10,000 تومان (نذر قربانی)

98 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

108 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 10,000 تومان (نذر قربانی)

108 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

118 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

119 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

121 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 25,000 تومان (نذر قربانی)

124 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر قربانی)

125 روز قبل: علی سلطانی به نیابت سلامتی همسایگان شرکت کننده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

130 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر قربانی)

143 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

149 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

152 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر قربانی)

153 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

153 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

155 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر قربانی)

157 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

158 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون (س) 15,000 تومان (نذر قربانی)

158 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

159 روز قبل: اعظم اکبرپور 300,000 تومان (نذر قربانی)

159 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

166 روز قبل: مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

167 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

169 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

172 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر قربانی)

173 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

184 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

184 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

186 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر قربانی)

187 روز قبل: ناشناس 38,003 تومان (نذر قربانی)

189 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

190 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

191 روز قبل: سحر عبدالهی 100,000 تومان (نذر قربانی)

192 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

193 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر قربانی)

198 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

200 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

202 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 1,000 تومان (نذر قربانی)

211 روز قبل: حمیرا 20,000 تومان (نذر قربانی)

221 روز قبل: ناشناس 4,600 تومان (نذر قربانی)

222 روز قبل: ناشناس به نیابت مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

225 روز قبل: مهین کرمی 50,000 تومان (نذر قربانی)

226 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

227 روز قبل: حمیده کلایی 100,010 تومان (نذر قربانی)

236 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت حضرت ام البنین 100,000 تومان (نذر قربانی)

237 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر قربانی)

237 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم کافی 100,000 تومان (نذر قربانی)

249 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

254 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید عباس بابایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

262 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قربانی)

264 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

264 روز قبل: کبری پنداره به نیابت شب عاشورا دسته عزاداری امامحسین 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

268 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

270 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

292 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

292 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر قربانی)

293 روز قبل: ابوالفضل دسترنج به نیابت نذر قربانی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

296 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

299 روز قبل: رمضتنعلی رحیمی فومشی به نیابت جهت قربانی روز عید قربان مورخه هشت تیر 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

300 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور آقا صاحب العصر والزمان (عج) 20,000 تومان (نذر قربانی)

301 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

311 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

315 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

315 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

315 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

317 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

317 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

321 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

327 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

327 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه‌ای ناچیز به ساحت مقدس انبیاء الهی 1,000 تومان (نذر قربانی)

333 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام ( واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

334 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

337 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

339 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

340 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

341 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

343 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر قربانی)

344 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

349 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

350 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

350 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

350 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

351 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

354 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

356 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

366 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

368 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

373 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی خواهرزاده 15,000 تومان (نذر قربانی)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت خوشبختی و عاقبت بخیری همه خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

374 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان علیه‌السلام 1,000 تومان (نذر قربانی)

378 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره گناهان 1,000 تومان (نذر قربانی)

380 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

382 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر قربانی)

385 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

392 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر قربانی)

392 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی 5,000 تومان (نذر قربانی)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی شروع سال نو 90,000 تومان (نذر قربانی)

393 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اهل قبور 1,000 تومان (نذر قربانی)

410 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر قربانی)

418 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

423 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت آزادیهر چه سریعتر شوهرم از زندان 5,000 تومان (نذر قربانی)

428 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

434 روز قبل: ناشناس 3,300,000 تومان (نذر قربانی)

437 روز قبل: رسول فرجیان به نیابت قربانعلی فرجیان ، یاخچی فرجیان ، حسن فرجیان 10,000 تومان (نذر قربانی)

448 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

478 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

481 روز قبل: ناشناس به نیابت سید امیرحسین میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

489 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

502 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)

511 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور اقا امام زمان 20,000 تومان (نذر قربانی)

515 روز قبل: ناشناس به نیابت شمسی خانم حبیبی 7,000 تومان (نذر قربانی)

527 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

528 روز قبل: ناشناس به نیابت قربانی برای خرید خانه 20,000 تومان (نذر قربانی)

535 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

537 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

541 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

573 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع آشوب های داخلی کشور ان شاءالله 30,000 تومان (نذر قربانی)

622 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

644 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: کریم بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

647 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

648 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

649 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

687 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

691 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

691 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

719 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

761 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

809 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

848 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

857 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

875 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

885 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

901 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

907 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

910 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

921 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

931 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

942 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

949 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

957 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

972 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

988 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

999 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

999 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

1000 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1000 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

1001 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

1001 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

1008 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

1018 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

1062 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1062 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1085 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1089 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1129 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1142 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

1151 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1151 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

1162 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1165 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

1183 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

1188 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1190 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1196 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

1202 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

1209 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

1209 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

1233 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

1244 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1246 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1253 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1253 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1258 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

1321 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

1352 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1353 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1354 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1355 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

1355 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

1355 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

1355 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

1358 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

1379 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1404 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1594 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 6,000,000 تومان
149 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 6,500,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
255 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
282 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 14,000,000 تومان
402 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 6,314,000 تومان
504 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 9,000,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
644 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
929 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
968 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
980 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
987 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
987 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1076 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
1127 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1127 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1128 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1129 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1164 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
1187 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1252 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1254 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
1311 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1343 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
1404 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام