نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 146,360,052 تومان (283 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 112,568,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

2 روز قبل: بنده خدا 5,000 تومان (نذر قربانی)

5 روز قبل: حاج مهدی مهاجر به نیابت مرحوم حسن مهاجر 14,000,000 تومان (نذر قربانی)

12 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

14 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حسن مهاجر 5,000,000 تومان (نذر قربانی)

18 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

19 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

29 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

30 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم حسن مهاجر 14,000,000 تومان (نذر قربانی)

32 روز قبل: ناشناس 84,000 تومان (نذر قربانی)

37 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

38 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

38 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

38 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

39 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

39 روز قبل: خراسانی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

39 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

40 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

48 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

51 روز قبل: وهاب زاوهوش به نیابت عفت السادات شاهزیدی 15,000 تومان (نذر قربانی)

52 روز قبل: محمدامیر 7,000 تومان (نذر قربانی)

56 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

56 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

58 روز قبل: نگین گلشنی 100,000 تومان (نذر قربانی)

59 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

64 روز قبل: ناشناس 130,000 تومان (نذر قربانی)

64 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

68 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

77 روز قبل: موسوی به نیابت سید مهدی موسوی منش 20,000 تومان (نذر قربانی)

80 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

80 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

81 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

82 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

83 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

84 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

86 روز قبل: آقا 50,000 تومان (نذر قربانی)

87 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

88 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

90 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

90 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

90 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

91 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

92 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

92 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

94 روز قبل: پرویز عظیما 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

103 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

106 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

110 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

111 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)

112 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم برای خرید ماشین 5,000 تومان (نذر قربانی)

114 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر قربانی)

114 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

118 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

118 روز قبل: ناشناس به نیابت خلق الله _ هدیه به اهل برزخ 1,000 تومان (نذر قربانی)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

122 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

124 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر قربانی)

125 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

127 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی پور و جلالی نیا 5,000 تومان (نذر قربانی)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی و فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 10,000 تومان (نذر قربانی)

128 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی خانواده 100,000 تومان (نذر قربانی)

131 روز قبل: ناشناس 21,700 تومان (نذر قربانی)

133 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر قربانی)

143 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

145 روز قبل: الهام ارزو رضا مامان 10,000 تومان (نذر قربانی)

147 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 5,000 تومان (نذر قربانی)

147 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

151 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون علیهاالسلام به نیت سلامتی وفرج اباصالح المهدی عج الله فرجه 31,300 تومان (نذر قربانی)

153 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

155 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

155 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

160 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی پسرم 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

170 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

173 روز قبل: ناشناس 110,000 تومان (نذر قربانی)

176 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

180 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

189 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

189 روز قبل: ناشناس به نیابت تمامی اموات 40,000 تومان (نذر قربانی)

190 روز قبل: کلثوم به نیابت تو فال کفتن نذر ادا نکرده داری 10,000 تومان (نذر قربانی)

198 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

208 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع بلا 10,000 تومان (نذر قربانی)

208 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

219 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

219 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

221 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت مادر(س) 25,000 تومان (نذر قربانی)

224 روز قبل: ناشناس 100,010 تومان (نذر قربانی)

225 روز قبل: علی سلطانی به نیابت سلامتی همسایگان شرکت کننده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

230 روز قبل: ناشناس 6,000,000 تومان (نذر قربانی)

243 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

249 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

252 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 50,000 تومان (نذر قربانی)

253 روز قبل: ناشناس 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

254 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

255 روز قبل: ناشناس به نیابت سید مهدی موسوی منش 10,000 تومان (نذر قربانی)

257 روز قبل: آرزو 10,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت نرجس خاتون (س) 15,000 تومان (نذر قربانی)

258 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: اعظم اکبرپور 300,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

267 روز قبل: مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

267 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

270 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

272 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر قربانی)

273 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

284 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

284 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

286 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر قربانی)

287 روز قبل: ناشناس 38,003 تومان (نذر قربانی)

289 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

290 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

291 روز قبل: سحر عبدالهی 100,000 تومان (نذر قربانی)

292 روز قبل: الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

293 روز قبل: ناشناس 350,000 تومان (نذر قربانی)

298 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

300 روز قبل: ناشناس 2,000 تومان (نذر قربانی)

302 روز قبل: ناشناس به نیابت رد مظالم 1,000 تومان (نذر قربانی)

311 روز قبل: حمیرا 20,000 تومان (نذر قربانی)

321 روز قبل: ناشناس 4,600 تومان (نذر قربانی)

322 روز قبل: ناشناس به نیابت مریم بزلی 150,000 تومان (نذر قربانی)

325 روز قبل: مهین کرمی 50,000 تومان (نذر قربانی)

326 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

327 روز قبل: حمیده کلایی 100,010 تومان (نذر قربانی)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیابت حضرت ام البنین 100,000 تومان (نذر قربانی)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج درویش اصغر ذبیحی 20,000 تومان (نذر قربانی)

337 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم کافی 100,000 تومان (نذر قربانی)

349 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

354 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید عباس بابایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

362 روز قبل: آرزو الهام 20,000 تومان (نذر قربانی)

364 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

364 روز قبل: کبری پنداره به نیابت شب عاشورا دسته عزاداری امامحسین 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

368 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

371 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

382 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

392 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

392 روز قبل: ناشناس 140,000 تومان (نذر قربانی)

393 روز قبل: ابوالفضل دسترنج به نیابت نذر قربانی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

396 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

399 روز قبل: رمضتنعلی رحیمی فومشی به نیابت جهت قربانی روز عید قربان مورخه هشت تیر 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

400 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور آقا صاحب العصر والزمان (عج) 20,000 تومان (نذر قربانی)

401 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

411 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

415 روز قبل: ارزو رضا الهام 10,000 تومان (نذر قربانی)

415 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

415 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

417 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

417 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

421 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

427 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

427 روز قبل: ناشناس به نیابت هدیه‌ای ناچیز به ساحت مقدس انبیاء الهی 1,000 تومان (نذر قربانی)

433 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام ( واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

434 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

437 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

439 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

440 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

441 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

443 روز قبل: ارزو و رضا 5,000 تومان (نذر قربانی)

444 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

449 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

450 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

451 روز قبل: ارزو رضا الهام 5,000 تومان (نذر قربانی)

451 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

451 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

454 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

456 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

463 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی سربازان گمنام امام زمان علیه‌السلام (واجا) 1,000 تومان (نذر قربانی)

466 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

468 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

473 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت سلامتی خواهرزاده 15,000 تومان (نذر قربانی)

474 روز قبل: ناشناس به نیابت خوشبختی و عاقبت بخیری همه خلق الله 1,000 تومان (نذر قربانی)

475 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی امام زمان علیه‌السلام 1,000 تومان (نذر قربانی)

479 روز قبل: ناشناس به نیابت کفاره گناهان 1,000 تومان (نذر قربانی)

480 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

482 روز قبل: ناشناس 1,743 تومان (نذر قربانی)

485 روز قبل: ناشناس به نیابت رفع و دفع بلا از خلق الله 1,743 تومان (نذر قربانی)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه آقامحمدی 5,000 تومان (نذر قربانی)

492 روز قبل: ناشناس به نیابت میرطالبی 5,000 تومان (نذر قربانی)

493 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی شروع سال نو 90,000 تومان (نذر قربانی)

493 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی اهل قبور 1,000 تومان (نذر قربانی)

510 روز قبل: مرجان سبحانی به نیابت نورتاج مولودی صفا 10,000 تومان (نذر قربانی)

518 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر قربانی)

523 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت آزادیهر چه سریعتر شوهرم از زندان 5,000 تومان (نذر قربانی)

528 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

535 روز قبل: ناشناس 3,300,000 تومان (نذر قربانی)

537 روز قبل: رسول فرجیان به نیابت قربانعلی فرجیان ، یاخچی فرجیان ، حسن فرجیان 10,000 تومان (نذر قربانی)

549 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

578 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم سید کاظم میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

581 روز قبل: ناشناس به نیابت سید امیرحسین میرطالبی پور 5,000 تومان (نذر قربانی)

589 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

602 روز قبل: حامد تقی زاده 100,000 تومان (نذر قربانی)

611 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور اقا امام زمان 20,000 تومان (نذر قربانی)

615 روز قبل: ناشناس به نیابت شمسی خانم حبیبی 7,000 تومان (نذر قربانی)

627 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر قربانی)

629 روز قبل: ناشناس به نیابت قربانی برای خرید خانه 20,000 تومان (نذر قربانی)

636 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

637 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

641 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحومه فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

673 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت رفع آشوب های داخلی کشور ان شاءالله 30,000 تومان (نذر قربانی)

722 روز قبل: ناشناس به نیابت علی غلامعلی بیگی 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

744 روز قبل: آقای عشقی 300,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد زهرا دهکردی 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: مهدی دهکردی به نیابت سلامتی پدر و مادر 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: کریم بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 7,000,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: محمود دهکردی 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

747 روز قبل: حسین اشفاق 500,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: سعید بیگی به نیابت حاجیه خانم نصرت شکوهنده 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: فریناز امیدیان به نیابت عید قربان 500,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: مجید سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

748 روز قبل: حسن سخاوت به نیابت حاج مصطفی سخاوت 300,000 تومان (نذر قربانی)

749 روز قبل: نوید دهکردی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

750 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر قربانی)

787 روز قبل: ناشناس به نیابت محمد رضا 10,000 تومان (نذر قربانی)

791 روز قبل: ناشناس به نیابت نازنین زهرا و خانواده 10,000 تومان (نذر قربانی)

791 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

819 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

861 روز قبل: ناشناس 60,000 تومان (نذر قربانی)

909 روز قبل: ناشناس به نیابت مرحوم جعفر روحی 40,000 تومان (نذر قربانی)

948 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 10,000 تومان (نذر قربانی)

957 روز قبل: ناشناس 170,000 تومان (نذر قربانی)

975 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

986 روز قبل: ناشناس به نیابت بیاید با هم دعا کنیم که هیچ مریضی توی هیچ خونه ای نباشه و لباس عافیت مبارک تن همه ی بیمار ها بشه. 100,000 تومان (نذر قربانی)

1001 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1007 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

1010 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

1022 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

1031 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

1042 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

1049 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

1058 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1072 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

1089 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1099 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

1099 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

1100 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1101 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

1101 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

1101 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

1101 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

1109 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

1119 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

1162 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1163 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1185 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1189 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1229 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1242 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

1251 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1251 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

1262 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1265 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

1283 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

1288 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

1290 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1297 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

1302 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

1309 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

1309 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

1333 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

1345 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1346 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

1353 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1353 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1358 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

1421 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

1452 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

1452 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

1454 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

1454 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

1455 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

1455 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

1455 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

1456 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

1458 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

1479 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

1504 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

1694 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 6,000,000 تومان
249 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 6,500,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه طلوع مهر و دوستی بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
355 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 5,000,000 تومان
382 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 14,000,000 تومان
502 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 6,314,000 تومان
604 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 9,000,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به خیریه امیرالمومنین علی (ع) بشاگرد بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه پاکدلان نیک اندیش سیستان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
1068 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
1080 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1080 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
1087 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
1087 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1176 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
1227 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1227 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1228 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1229 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
1264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
1287 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1352 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
1354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
1412 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1444 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
1504 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام