نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 10,662,000 تومان (13 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 10,859,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

22 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان

53 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان

53 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان

54 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان

55 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان

56 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان

59 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان

80 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان

105 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان

295 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

12 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
44 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام