نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 43,756,000 تومان (54 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 43,254,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

1 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

4 روز قبل: محمد حسین صدری کرمی 500,000 تومان (نذر قربانی)

16 روز قبل: ناشناس 1,000 تومان (نذر قربانی)

25 روز قبل: ناشناس 1,850,000 تومان (نذر قربانی)

36 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 20,000 تومان (نذر قربانی)

43 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

52 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

66 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 3,500,000 تومان (نذر قربانی)

83 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

93 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

93 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

94 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

94 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

103 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

112 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

156 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

157 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

179 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

183 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

223 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

236 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

245 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

245 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

256 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

259 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

277 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

282 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

284 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

290 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

296 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

303 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

303 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

327 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

338 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

340 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

347 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

347 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

352 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

415 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

446 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

448 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

448 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

449 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

449 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

449 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

452 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

473 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

498 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

688 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

23 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
62 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن حمایت از بیماران بادرود بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 1,800,000 تومان
81 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
81 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به آسايشگاه خيريه کهريزک بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
170 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
221 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
221 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
222 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
223 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
258 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
281 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
346 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
348 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
406 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
437 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
498 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام