نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 20,384,000 تومان (26 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 19,359,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

10 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

12 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

18 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

24 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

31 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

31 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

55 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

66 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

68 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

75 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

80 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

143 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

174 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

175 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

176 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

177 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

177 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

177 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

180 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

201 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

226 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

416 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

9 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
74 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
76 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
133 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
165 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
226 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام