نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 35,244,000 تومان (45 نفر)

پرداخت نذرستان برای این موضوع : 28,424,000 تومان

نذر قربانی

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

10 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت زنده یاد پهلوان علی دهکردی 200,000 تومان (نذر قربانی)

10 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

11 روز قبل: ناشناس 500,000 تومان (نذر قربانی)

11 روز قبل: ناشناس 300,000 تومان (نذر قربانی)

11 روز قبل: ناشناس به نیابت یا مهدی 100,000 تومان (نذر قربانی)

12 روز قبل: ناشناس به نیابت سيد محمدرضا حجازي 50,000 تومان (نذر قربانی)

19 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی 10,000 تومان (نذر قربانی)

29 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

73 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

73 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

96 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

100 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

140 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

153 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر قربانی)

161 روز قبل: سرکارخانم فرشته لندران 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

162 روز قبل: ناشناس به نیابت آقاابالفضل علیه السلام 10,000 تومان (نذر قربانی)

173 روز قبل: ناشناس به نیابت امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

175 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر قربانی)

193 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر قربانی)

198 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر قربانی)

201 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

207 روز قبل: ناشناس به نیابت آیت الله سیدعلی قاضی طباطبایی 5,000 تومان (نذر قربانی)

213 روز قبل: فاطمه اقبالی به نیابت شهید سید مجتبی علمدار و شهید حسین علم الهدی 30,000 تومان (نذر قربانی)

220 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 30,000 تومان (نذر قربانی)

220 روز قبل: ناشناس 7,000 تومان (نذر قربانی)

243 روز قبل: ناشناس به نیابت فاطمه سادات موسوی 10,000 تومان (نذر قربانی)

255 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

257 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر قربانی)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج مصطفی سخاوت 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

264 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید علیرضا هزاردستان 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

269 روز قبل: ناشناس 4,000,000 تومان (نذر قربانی)

331 روز قبل: ناشناس 2,500,000 تومان (نذر قربانی)

362 روز قبل: ناشناس به نیابت حاج محمد جواد دهکردی 100,000 تومان (نذر قربانی)

363 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی 2,000,000 تومان (نذر قربانی)

364 روز قبل: ناشناس 1,000,000 تومان (نذر قربانی)

364 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 10,000 تومان (نذر قربانی)

366 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر قربانی)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و فرج امام زمان 210,000 تومان (نذر قربانی)

366 روز قبل: ناشناس 1,500,000 تومان (نذر قربانی)

366 روز قبل: ناشناس به نیابت عزیزانی که کمک کردند 200,000 تومان (نذر قربانی)

369 روز قبل: ناشناس 72,000 تومان (نذر قربانی)

390 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر قربانی)

414 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان (نذر قربانی)

604 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان (نذر قربانی)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با نذر قربانی

87 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه خادمین کتیج بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان
138 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
138 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به جامعه معلولین اصفهان بابت نذر قربانی 1,000,000 تومان
175 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 1,065,000 تومان
197 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
263 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محمودیه اصفهان بابت نذر قربانی 4,000,000 تومان
265 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
322 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 5,359,000 تومان
414 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه نیکوکاری باران لبخند بابت نذر قربانی 3,000,000 تومان

گزارش اتمام