.
پویش لبخند کودکان کار .

نذر قربانی

قربانی گوسفند، خروس و... توزیع بین فقرا

جمع کل مشارکت: 3,040,000 تومان (3 نفر)

قربانی کردن نه تنها از بعد عملی که انسان اراده کرده است انجام دهد دهد ارزش دارد بلکه از این بُعد که به واسطه این قربانی، افراد نیازمند و فقرا اِطعام می شوند ارزشمند است و برای قربانی کننده، خیر و برکت به همراه دارد.

امام صادق(ع) درباره قربانی کردن فرموده اند: (همانا قربانی گناهان صاحبش را می‌ریزد و باعث آمرزش آن‌ها می‌شود، هنگامی که اولین قطره خونش بر زمین می‌ریزد، همانا خداوند از غیب می‌داند، چه کسی از او می‌ترسد و تقوا را رعایت می‌کند.)

در سایت نذرستان، کمک ها و نذرهای مردمی در رابطه با انواع قربانی در اختیار خیریه های فعال در زمینه قربانی قرار داده می شود تا پس از انجام قربانی آن را به نیازمندان و فقرا و اَیتام برسانند.

 

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

5 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان

30 روز قبل: ناشناس 3,000,000 تومان

220 روز قبل: پارسا به نیابت حاج امیر شهسوارزاده 5,000 تومان

گزارش اتمام