موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 0 تومان (0 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 574,750 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محسنین زاهدان

234 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام