موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 366,600 تومان (12 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 35,258,750 تومان

مؤسسه خیریه محسنین زاهدان در راستای کمک به هم نوع در سال 1382 هـ.ش با همفکری و مشورت تعدادی از مؤمنین تأسیس شد و از همان ابتدا سعی بر آن شده تا جهت رفع مشکلات مالی خانواده های تهیدست و ایتام قدم بردارد.
مؤسسه در بسیاری از حوادث که در کشور ایران و کشور همسایه پاکستان بوجود آمده، جهت یاری رساندن به هم نوع حضور داشته است و این کارها با همیاری مردم با مؤسسه انجام گرفته است.
از آنجایی که مؤسسه منبع درآمد خاصی ندارد و زمانی می تواند به نیازمندان کمک کند که افراد خیّر با مؤسسه همکاری داشته باشند و با پرداخت صدقات و خیرات و زکات به مؤسسه اعتماد کنند و در راستای فقرزدایی گامی مؤثر بردارند.

 آدرس: ایران- استان سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – خیام 3 – دفتر مؤسسه خیریه محسنین زاهدان

تلفن: 33426470-054

شماره حساب مؤسسه جهت واریز کمک های نقدی:

حساب ملی (سیبا): 0103352461009

حساب صادرات (سپهر): 0101564223004

 منبع: سایت رسمی خیریه محسنین زاهدان

http://mohsenin-makki.com/

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

42 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حمیدرضا سهیلیان 7,500 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

53 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

57 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

123 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود حداد تقی اسماعیلی سعید تاجیک ابوطالب تاجیک مسعود تاجیک مرحومه اسدی مرحومه کهدویی شهید محمد آژند 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

151 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

251 روز قبل: فرشید زرین کلاه 7,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

263 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

312 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

488 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

518 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

518 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محسنین زاهدان

448 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
618 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
630 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
732 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
771 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
990 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1058 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
1301 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام