موسسه خیریه محسنین زاهدان

نیکوکاری و امور بشردوستانه

جمع کل مشارکت: 8,250,900 تومان (30 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 46,625,350 تومان

مؤسسه خیریه محسنین زاهدان در راستای کمک به هم نوع در سال 1382 هـ.ش با همفکری و مشورت تعدادی از مؤمنین تأسیس شد و از همان ابتدا سعی بر آن شده تا جهت رفع مشکلات مالی خانواده های تهیدست و ایتام قدم بردارد.
مؤسسه در بسیاری از حوادث که در کشور ایران و کشور همسایه پاکستان بوجود آمده، جهت یاری رساندن به هم نوع حضور داشته است و این کارها با همیاری مردم با مؤسسه انجام گرفته است.
از آنجایی که مؤسسه منبع درآمد خاصی ندارد و زمانی می تواند به نیازمندان کمک کند که افراد خیّر با مؤسسه همکاری داشته باشند و با پرداخت صدقات و خیرات و زکات به مؤسسه اعتماد کنند و در راستای فقرزدایی گامی مؤثر بردارند.

 آدرس: ایران- استان سیستان و بلوچستان – زاهدان – خیابان خیام – خیام 3 – دفتر مؤسسه خیریه محسنین زاهدان

تلفن: 33426470-054

شماره حساب مؤسسه جهت واریز کمک های نقدی:

حساب ملی (سیبا): 0103352461009

حساب صادرات (سپهر): 0101564223004

 منبع: سایت رسمی خیریه محسنین زاهدان

http://mohsenin-makki.com/

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

16 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

53 روز قبل: ناشناس 2,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

84 روز قبل: ناشناس 18,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

91 روز قبل: ناشناس 22,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

91 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

94 روز قبل: a.k به نیابت a.m.n.v.a.k 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

121 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

133 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

139 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

140 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

142 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت رقیه(س) 15,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

143 روز قبل: ناشناس 20,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

156 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت علی اکبر(ع) 33,300 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

160 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

174 روز قبل: ناشناس 12,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

226 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

232 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

267 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

339 روز قبل: ناشناس 35,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

348 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حمیدرضا سهیلیان 7,500 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

350 روز قبل: ناشناس 1,100 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

354 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

420 روز قبل: ناشناس به نیابت محمود حداد تقی اسماعیلی سعید تاجیک ابوطالب تاجیک مسعود تاجیک مرحومه اسدی مرحومه کهدویی شهید محمد آژند 40,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

448 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

548 روز قبل: فرشید زرین کلاه 7,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

560 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

609 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

785 روز قبل: ناشناس 16,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

814 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

815 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر موسسه خیریه محسنین زاهدان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با موسسه خیریه محسنین زاهدان

201 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر عمومی 6,000,000 تومان
264 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت موسسه خیریه محسنین زاهدان 5,366,600 تومان
744 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
915 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 9,249,000 تومان
927 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 12,905,000 تومان
1029 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 1,030,000 تومان
1068 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 3,500,000 تومان
1287 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,500,000 تومان
1354 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر قربانی 2,000,000 تومان
1598 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به موسسه خیریه محسنین زاهدان بابت نذر بلایای طبیعی 574,750 تومان

گزارش اتمام