پویش عیدانه 1402

60 هدیه معیشت + 60 هدیه پوشاک

مبلغ هدف: 120,000,000 تومان

جمع کل مشارکت: 29,447,178 تومان (90 نفر)

باقی مانده: 90,552,822 تومان

پیشرفت:25%

موسسه نیکوکاری باران لبخند (نذرستان)برگزار می کند:

پویش عیدانه 1403   

60 هدیه معیشت + 60 هدیه پوشاک

ارزش هر هدیه: 1,000,000 تومان

بخشی از این پویش به سیل زدگان جنوب اختصاص خواهد یافت... 

روش های مشارکت: پرداخت آنلاین در سایت نذرستان

یا انتقال به کارت بانک ملی به شماره: 8627-9987-9918-6037

به نام موسسه نیکوکاری باران لبخند (تلفن راهنمایی واتساپ: 09134357933)

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

13 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت جوادالائمه(ع) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 220,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

23 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

25 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

28 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

33 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 60,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

34 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

42 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 36,500 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

44 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

46 روز قبل: ناشناس به نیابت امام صادق(ع) 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

52 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

54 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 33,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم عفت شکوهنده و نعمت ا... آقایی 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 300,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

61 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت زهرا فرازمهر 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

62 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

64 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 130,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 450,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

67 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 121,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

69 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 1,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

73 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

76 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

77 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

78 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 125,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

79 روز قبل: ناشناس به نیابت حضرت امیر(ع) 22,200 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

80 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

80 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

81 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

83 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

83 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

84 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

84 روز قبل: ناشناس 150,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

84 روز قبل: ناشناس به نیابت امام حسن مجتبی ع 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید محسن حججی 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

85 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

85 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

87 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت شهید حسین خلعتبری 25,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

88 روز قبل: ناشناس به نیابت zohre 45,678 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

89 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

90 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

90 روز قبل: ناشناس 15,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

91 روز قبل: یلدا کیانی به نیابت زنده یاد مریم کیانی علی باقری 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت حاجیه خانم اشرف السادات بصیری پور 350,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت به نیت همه رفتگان از خاک 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

91 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

92 روز قبل: ناشناس 3,500,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

92 روز قبل: ناشناس 6,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

93 روز قبل: الهام ارزو رضا 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

93 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 5,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

94 روز قبل: ناشناس 3,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

95 روز قبل: ناشناس به نیابت سلامتی و ظهور امام زمان(عج) 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

95 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 1,100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 50,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

97 روز قبل: ناشناس 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: ملک زمان کریمی گودرزی به نیابت سلامتی موفقیت و شادی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: علیرضا وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: علی بلوریان به نیابت موفقیت شادی و سلامتی در سال جدید 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: حمید به نیابت مرضی 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: مهرداد بلوریان به نیابت مهدی بلوریان 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: حمید به نیابت بابا 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: الهام وزیری به نیابت علی اشرف وزیری 40,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

98 روز قبل: ناشناس 220,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

99 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

100 روز قبل: ناشناس به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 200,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

101 روز قبل: ناشناس 5,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

102 روز قبل: ناشناس 8,800 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

102 روز قبل: ناشناس 88,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

102 روز قبل: محسن یوسفی 2,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

102 روز قبل: ناشناس به نیابت عیدی شهدا و اهل برزخ 1,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

102 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

103 روز قبل: الهام ارزو رضا 10,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

105 روز قبل: الهام ارزو رضا 20,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

105 روز قبل: ناشناس 10,000,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

105 روز قبل: ناشناس 30,000 تومان (نذر پویش عیدانه 1402)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با پویش عیدانه 1402

گزارش اتمام