.

لبخند .

سیمین تاج خیامیم

فرزند: رضا

درگذشت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

جمع نذورات: 1,400,000 تومان

معرفی مرحوم سیمین تاج خیامیم

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

54 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر جهیزیه عروس)

105 روز قبل: خواهران به نیابت سیمین تاج خیامیم 400,000 تومان (نذر رد مظالم)

111 روز قبل: خانواده دکتر حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

111 روز قبل: سعید حری به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

114 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (پویش نذر زندگی 2)

138 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 200,000 تومان (نذر سلامت و درمان)

138 روز قبل: فرزندان به نیابت سیمین تاج خیامیم 100,000 تومان (نذر سلامت و درمان)