.
.

 

در تمام جوامع، فارغ از وضعیت اقتصادی و ضروریت نیاز به اُمور خیرخواهانه و بشردوستانه،

این انسان است که برای لذت و آرامش و هزاران دلیل دیگر نیاز به انجام امور نیک دارد نه الزاما از بعد خیری که می رساند، بلکه از بعد چیزهایی که به سبب کار خیر به دست می آورد.

سایت نذرستان نیز نام پروژه ای پیرامون نذر در موضوعات مختلف می باشد که توسط عده ای از علاقه مندان به امور بشردوستانه ایجاد و راه اندازی شده است...

جالب است بدانید نذرستان خودش یک نذر است، نذری برای کمک و نیکوکاری...

به طور ساده فرآیند سایت نذرستان، دریافت نذرهای مردم و توزیع بین خیریه ها و سازمان های مردم نهاد است...دسته بندی نذرهای پرداختی: