.
پویش 110 بسته هدیه رمضان .
مشخصات نذر

با اختصاص ۵ درصد از مبلغ پرداختی، برای توسعه سایت نذرستان موافقت می نمایم.