انجمن مددکاری امام زمان (عج)

ویژه کمک به ایتام

جمع کل مشارکت: 800,000 تومان (1 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 285,000 تومان

انجمن با سابقه ای بیش از چهل و هفت سال یکی از قدیمی ترین خیریه های اصفهان است. آری از مرز چهل هفت سال می گذرد که وجدان آگاه و بیدار جمعی از خیراندیشان جامعه مذهبی اصفهان فکر و اندیشه آنان را بر امری خطیر رهنمائی کرد تا دست به کاری زنند که اگر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا کوتاه شد و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت نیازمندیهایشان را در حد توان بر آورده ساخته، نگذارند هیچ یک از آنها دست نیاز پیش کسی دراز نمایند، با این فکر و با این نظر قدم پیش گذاشته و آنچه امروز مورد مشاهده همه کسانی است که بخواهند ببینند چه شده و چه کرده اند موسسه ای بنیاد نهادند که فعلاً 14334 خانواده تحت نظارت و کمک رسانی قرار دارند.

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

20 روز قبل: صد و ده 800,000 تومان (نذر انجمن مددکاری امام زمان (عج))

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با انجمن مددکاری امام زمان (عج)

430 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 223,250 تومان
637 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به انجمن مددکاری امام زمان (عج) بابت نذر ایتام و کودکان بدسرپرست 61,750 تومان

گزارش اتمام