ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان

آزادی زندانیان جرایم غیر عمد

جمع کل مشارکت: 1,780,000 تومان (14 نفر)

پرداخت نذرستان به این موسسه: 75,100,000 تومان

مشارکت کنندگان و صاحبان ثواب

13 روز قبل: فاطمه 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

21 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

22 روز قبل: ناشناس به نیابت خانم زر عابدینی 100,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

31 روز قبل: میلاد 1,000,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

40 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم و پدرم و همسرم/ظهور آقا صاحب الزمان وآمرزش مادرم و عاقبت ب خیری کسانی ک مد نظرم هستند 100,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

43 روز قبل: امید نقیه به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 100,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

43 روز قبل: نوید نقیه و بانو به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 200,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

43 روز قبل: سعید نظارتی زاده ورضا نورمهر به نیابت حاجیه خانم فاطمه صغری ساعی مرند 200,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

54 روز قبل: ناشناس 14,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

86 روز قبل: ناشناس 13,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

406 روز قبل: ناشناس به نیابت دفع چشم زخم 3,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

422 روز قبل: ناشناس به نیابت مادرم 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

631 روز قبل: شهرازاد غازی به نیابت مهندس مصطفی غازی اصفهانی 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

772 روز قبل: ناشناس 10,000 تومان (نذر ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان)

گزارشات پرداخت نذرستان مرتبط با ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان

722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 5,000,000 تومان
722 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1069 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1070 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 10,000,000 تومان
1105 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 25,100,000 تومان
1126 روز قبل سایت نذرستان پرداخت به ستاد مردمی اُمور دیه اصفهان بابت نذر آزادی زندانیان و خدمات 15,000,000 تومان

گزارش اتمام